God relasjon

Relasjonen kan vi si er summen av de konsekvensene av atferd, følelsene og erfaringene hunden har i forbindelse med oss som førere. Relasjonen mellom meg og hunden er det totale læringsmiljøet hunden opplever når den er i mitt selskap. 

I denne leksjonen snakker Thomas om begrepene lederskap og dominans, og introduserer TSB modellen. Med relasjon mellom hund og fører mener vi hvordan hund og fører forholder seg til hverandre både i og utenfor trening. En god relasjon er en relasjon der både hund og fører har det bra. Så langt er alle enige. Derimot er det stor uenighet om hvordan relasjonen mellom hund og fører skal være og hvordan den blir bra.

Lederskap og dominans

Nyere forskning forkaster teorien om dominans og lederskap som forklaringsmodell for forholdet mellom menneske og hund. Dette er av flere grunner.

  1. For det første bygger teorien på studier av ulver i fangenskap. Man studerte blant annet konfliktatferd i konkurranse om knappe ressurser og det dominanshierarkiet som oppstår da. Utfordringen er at flokkmønteret som oppstår i fangenskap er utypisk siden kjønnsmodne individer ikke kan utvandre. Resultatet er en høy hyppighet av aggresive konfrontasjoner. I naturen lever ulver i familiegrupper der ungdyrene blir hos foreldrene til de er minimum litt over året. De er svært hengivne og hjelper til med å passe årets valper. Det er ikke observert situasjoner i naturlig miljø der unge dyr utfordrer lederrollen til foreldrene. I stedet forlater disse flokken for å danne sin egen.
  2. For det andre er det til dels problematisk å trekke slutninger om hvordan mennesker skal oppdra tamhunder ut fra hvordan ulver forholder seg til hverandre i et kunstig miljø. Dette fordi ulven, tamhunden og mennesket er tre ulike arter.
  3. For det tredje organiserer forvillede tamhunder seg i løst sammensatte grupper, mens ulver organiserer seg i flokk som oftest består av familiegrupper.

Deler av hundemiljøet, ofte de som sverger til såkalte “myke metoder” tolker forkastningen av modellen om lederskap og dominans som om vi ikke trenger å forholde oss til lederskap. Dette tolkes igjen av meningsmotstanderne som at “de myke hundetrenerne” ikke ser behovet av å bestemme over hundene sine. De vil altså ikke ha lydige jakthunder som er under kontroll.

Om vi ser mer funksjonelt og praktisk på det har vi alle samme mål uansett valg av treningsmetode: Vi ønsker oss velfungerende, veltilpassede og lydige jakthunder. Det er bare som forklaringsmodell at begrepet lederskap er foreldet og ikke holder mål.

TSB modellen

Den svenske etologen Kenth Svartberg presenterer en tankemodell som hjelper oss å konkretisere og få oversikt over hva et godt forhold mellom hund og fører innebærer i boka BRA RELASJON. I tillegg til å være forfatter og teoretiker med en PH.D. i etologi, har han også ført frem hunder til høyeste nivå i blant annet gjeting, lydighet og agility. Svartberg deler opp relasjonen mellom hund og fører i tre roller: Trygghetsrollen, samarbeidsrollen og bestemmerollen (TSB).